enjoy your JOURNEY

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA BEYANI

Bu beyanın amacı günlük faaliyetlerimiz sırasında işlediğimiz kişisel verilerinizle ilgili olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) m. 10 çerçevesinde sizleri aydınlatmaktır. Bu kapsamda veri sorumlusu, MORİNA İSTANBUL TASARIM ÜRETİM DANIŞMANLIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ’dir.

KİŞİSEL VERİLERİ İŞLEME AMAÇLARIMIZ NELERDİR?

Kişisel verileri, aşağıdaki amaçlarla işlemekteyiz:

 • sözleşmenin ifası;
 • müşteri memnuniyeti;
 • müşteriye sağlanacak hizmete dair operasyonların yürütülmesi ve
 • yasal yükümlülükler.

KİŞİSEL VERİLERİ HANGİ YÖNTEM VE HANGİ HUKUKİ SEBEBE DAYANARAK TOPLAYIP, SAKLARIZ?

Kişisel verileri doğrudan veri sahiplerinden sözlü, yazılı veya elektronik posta aracılığıyla toplarız.

Kişisel verileri elektronik ve/veya fiziki ortamlarda dijital olarak ya da kağıt üzerinde elektronik posta hesabında saklıyoruz.

Kişisel verilerinizi, Kanun’un m. 5/2 (a) (kanunlarda açıkça öngörülmesi) ve 5/2 (c) (sözleşmenin ifası) bentleri uyarınca toplamaktayız.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ BAŞKALARI İLE PAYLAŞIYOR MUYUZ?

Topladığımız kişisel verilerinizi, üçüncü kişi tedarikçilerimizle (muhasebeci veya kargo şirketi gibi) ve kanunlarda öngörülen hallerde resmi merciler ve kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşmaktayız

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASI İÇİN SAHİP OLDUĞUNUZ HAKLAR NELERDİR?

Kanun uyarınca kullanabileceğiniz haklarınız:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse, nasıl işlendiğine ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve Kişisel verilerinizin işlenme amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini talep etme,
 • İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerinizin paylaşıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle sizin aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde, zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıdakilerle ilgili detaylı bilgi için [email protected] e-posta adresini kullanarak Sjórinn Istanbul ile iletişime geçebilirsiniz. Ancak Kanun ve ilgili alt mevzuatın öngördüğü şekil ve içerik şartları gözetilmeksizin iletilen istekler Sjórinn Istanbul tarafından dikkate alınmayabilir.

Güncelleniyor…
 • Sepetinizde ürün bulunmuyor.